Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR

Lokalizacja: parter  szpitala – budynek B

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. med. Piotr Lenartowicz

Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Ditrich
  

Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest:

- ustalenie wstępnego rozpoznania,

- wdrożenie wstępnego leczenia

- ustabilizowanie funkcji życiowych pacjentów oraz podjęcie decyzji o dalszym trybie leczenia (t.j. hospitalizacja w określonym oddziale Szpitala, czasem skierowanie do innej placówki medycznej bądź dalsze leczenie ambulatoryjne)

Oddział dysponuje możliwością całodobowej diagnostyki w pracowni:

- RTG

- TK

- Laboratorium

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny:

- Respirator,

- Defibrylator,

- Bronchoskop,

- Monitory funkcji życiowych,

- Pompy infuzyjne,

- Aparaty EKG,

- Aparat USG,

- Analizator pomiarów krytycznych

Służymy pomocą w bardzo różnorodnych sytuacjach: poważnych skaleczeniach i urazach oraz poważnych zachorowaniach i wypadkach, nieraz o dramatycznym przebiegu. Przyjmowani pacjenci miewają schorzenia internistyczne, wymagające pilnej diagnostyki, szybkiej decyzji, problemy zdrowotne wymagające natychmiastowej interwencji chirurgicznej, ortopedycznej  jeszcze w oddziale SOR, przed przesłaniem chorego do oddziału szpitalnego.

Telefony:
Lekarz Kierujący oddziałem:
75 738 02 44


Pielęgniarka Oddziałowa:
75 738 00 72

Triaż – rejestracja medyczna:
75 738 02 60

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy zwany dalej SOR jest komórką organizacyjną Szpitala stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2.  Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym kieruje ordynator lub kierownik.

3. Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

4.  W skład Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzą obszary:

1) segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,

2) resuscytacyjno-zabiegowy,

3) wstępnej intensywnej terapii,

4)  terapii natychmiastowej,

5)  obserwacji,

6)  konsultacyjny,

7)  stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,

8)  zaplecza administracyjno-gospodarcze.

5.  W skład Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzą obszary:

1)  segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,

2)  resuscytacyjno-zabiegowy,

3)  wstępnej intensywnej terapii,

4)  terapii natychmiastowej,

5)  obserwacji,

6)  konsultacyjny,

7)  stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,

8)  zaplecza administracyjno-gospodarcze.

6. Segregację medyczną osób, o których mowa w pkt. 3, przeprowadza pielęgniarka systemu, pielęgniarka triażowa, ratownik medyczny lub lekarz systemu przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących  ocenie stanu zdrowia i zakwalifikowaniu jej do jednej z kategorii.

7.  Kategorie zróżnicowane pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwane dalej „kategorią pilności” to:

1)  kolor czerwony oznaczający natychmiastowy kontakt z lekarzem,

2)   kolor pomarańczowy oznaczający czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,

3)   kolor żółty oznaczający czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut,

4)   kolor zielony  oznaczający czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut,

5)   kolor niebieski oznaczający czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

8.  Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują pacjenta lub osobę jemu towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

9.  Pacjent, który został przydzielony do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, może być skierowany do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

10.  Pacjent przebywa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez okres niezbędny do realizacji wstępnej diagnostyki, ustalenia wstępnego rozpoznania oraz podjęcia leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, które spowodowały stan nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.

11.  Maksymalny czas na podjecie przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego decyzji o:

1)   skierowaniu pacjenta (który zgłosi się do SOR-u w stanie nagłym, bez skierowania)- na leczenie do oddziałów szpitala lekarz podejmuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż do 72 godzi.

2)   odmowie przyjęcia do szpitala osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi 4 godziny.

12.  Powyższe informacje są podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

13.  Powyższe informacje są wywieszone na tablicy informacyjnej w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć szpitala.

14.  Kolejność przyjęcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz przydział do poszczególnych stref ustala pielęgniarka triażowa w sytuacjach szczególnych ordynator/kierownik lub lekarz SOR.