Projekty unijne

 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje jako partner projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez
COVID-19".

Liderem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Cel projektu: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS - CoV-2 w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 049 420,52 zł.

Środki przeznaczone dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

to kwota 1 022 242,32 zł.

 

 

 

-

 

 

Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektu:  „Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-19".

 

Wartość całkowita projektu: 520 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 520 000,00 zł

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

-

 

 

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

 

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Wartość całkowita projektu:      91 200 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:   91 200 000,00 zł
 
Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu;
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz  stworzenie odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.
 
Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków  do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych
9. działania informacyjno- promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji: czerwiec 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 września 2018 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  podpisał umowę na realizacje projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. 

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 407 750,00 zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  346 587,50 zł.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl

lub

-wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

 

 

Tytuł projektu :  „Poprawa dostępności i podniesienia jakości leczenia zakażonych wirusem SARS – CoV-2 poprzez zakup modułowego oddziału zakaźnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla ZOZ w Bolesławcu”

Wartość projektu całkowita projektu: 8 273 076,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 273 076,29 zł

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji epidemiologiczne w kraju w związku
z koronawirusem oraz stworzenie odpowiedniej bazy powierzchniowej i sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych
w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

 

Projekt obejmuje:

1. Dostawa modułów Izolatorium wraz z ich montażem oraz pracami budowlanymi
i budowlano-montażowymi.

2. Zakup wyposażenia medycznego - łóżka szpitalne wraz z szafkami przyłóżkowymi.

3. Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania modułów zakaźnych.

Planowana data zakończenia inwestycji: 31.12.2020 rok.