Opis szpitala

Zespół Opieki Zdrowotnej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, nad którym nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Zadaniem Zespołu jest udzielanie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, jak również prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności administracyjnej, ekonomicznej, finansowo-rachunkowej, technicznej, inwestycyjnej oraz gospodarczej. Placówka stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej
 • realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia
 • prowadzenia medycznej i pozamedycznej działalności gospodarczej

Zakres świadczeń zdrowotnych Szpitala obejmuje postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawianiu zdrowia a w szczególności

 • badania i porady lekarskie
 • leczenie
 • rehabilitację leczniczą
 • opiekę nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem
 • szczepienie ochronne i inne działania zapobiegawcze
 • działania diagnostyczne i analitykę medyczną
 • pielęgnację chorych i niepełnosprawnych
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 • prowadzanie działań przewidzianych w ustawie o służbach medycyny pracy

Placówka jest położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Jeleniej Góry. W bliskim sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu funkcjonuje jako zakład oferujący szeroki zakres i wysoką jakość specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych, stacjonarnych i diagnostycznych udzielanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.