Zespół ds. Etyki

Do zadań Zespołu ds. Etyki należy w szczególności:

1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w medycynie i opiece zdrowotnej.

3. Rozwiązywanie konfliktów o podłożu moralnych i etycznym.

4. Rozwiązywanie problemów, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zaistnienia sytuacji wątpliwej etycznie w zakresie relacji:

a) personel → pacjent bądź jego rodzina,

b) przełożony → pracownik,

c) pracownik → pracownik.

5. Promowanie zachowań i standardów wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

6. Udzielanie pomocy lekarzom, pacjentom i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji etycznych dotyczących kwalifikowania do różnych metod terapii.

7. Promowanie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.

8. Wspieranie  radą i ewentualne wydawanie opinii na wniosek Dyrektora, w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród  pacjentów i pracowników.

 

Do Zespołu ds. Etyki mogą zwracać się zarówno pracownicy jak i pacjenci, a także ich bliscy. 

Do Zespołu ds.  Etyki mogą być zgłaszane między innymi sprawy dotyczące:

1. Naruszenia praw pacjenta i lub/ jego opiekunów/rodziny.

2. Naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności.

3. Trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia.

4. Podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu.

5. Wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych.

6.Wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii).

 

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,

2. miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej wniosek,

3. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,

4. opis problemu etycznie wątpliwego. 

 

Wnioski  do rozpatrzenia przez Zespół należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu lub wysyłać poczta elektroniczną na adres sekretariat@zozbol.eu.

Wnioski mogą też być składane  w formie ustnej do członków Zespołu, którzy na te okoliczność sporządzają pisemną informację.

Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.